Partner Club
Partner Club

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Data ostatniej aktualizacji: 27 listopada 2020 r.

Priorytetem naszej firmy jest ochrona prywatności osób odwiedzających witrynę BaBylissPRO. W niniejszej Polityce prywatności opisano praktyki stosowane nawww.babylisspro.eu (dalej jako „Witryna”) w celu ochrony danych dotyczących Użytkowników (tj. ich danych osobowych) oraz poszanowania ich prywatności.

Spółka BABYLISS SARL, jeśli chodzi o jej dział z produktami dla profesjonalistów („BABYLISS” lub „BaBylissPRO”), podejmuje działania na rzecz ochrony danych osobowych Użytkowników i przestrzega ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., wraz z późniejszymi zmianami (dalej jako „Ustawa o informatyce i swobodach obywatelskich) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. (dalej jako „RODO”).

Niniejsza Polityka ochrony danych jest wyrazem dążenia do przejrzystości i lojalności względem Użytkowników.

Zawiera ona wszystkie informacje o tym, w jaki sposób BABYLISS gromadzi, przetwarza i chroni dane osobowe Użytkowników przy okazji korzystania przez nich z usług dostępnych w Witrynie.

1. KONTAKT

We wszystkich kwestiach dotyczących danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywania tych danych można kontaktować się z nami pod adresem:

BABYLISS SARL
99, avenue Aristide Briand
92120 Montrouge,
Francja
tel.: +33 (0) 1 46 56 47 57

lub dataprivacy_fr@conair.com

2. CEL I SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownicy są proszeni o podanie swoich danych osobowych, jeśli mają oni zamiar wziąć udział w konkursie, zwracają się o jakąś usługę, odpowiadają na ankietę, zapisują się do newslettera lub podejmują jakiekolwiek inne działanie związane z aktywnością naszej Witryny.


 Przy prośbie o podanie danych Użytkownikowi wskazuje się, które dane muszą zostać zebrane, jak również jakie konsekwencje wiążą się z odmową ich podania. W takich przypadkach zbieramy w szczególności takie dane, jak nazwisko, numer telefonu i adres mailowy Użytkownika, tak abyśmy mogli się z nim skontaktować.

Ponadto podczas logowania się w Witrynie zbieramy informacje o sprzęcie lub oprogramowaniu Użytkownika, np. o jego adresie IP, rodzaju przeglądarki, systemie operacyjnym, odwiedzanych stronach w obrębie naszej Witryny, stronach odsyłających oraz stronach, na które przechodzi, jak również daty i godziny odwiedzin.

Dane dotyczące odwiedzin są niezbędne do zarządzania Witryną i dostarczają w szczególności ogólnych statystyk na temat częstotliwości jej użytkowania. Dane dotyczące odwiedzin nie są nigdy powiązane z danymi osobowymi Użytkowników. Nie wykorzystujemy ich w celu identyfikowania poszczególnych Użytkowników bez ich zgody.

Dane są również zbierane podczas przeglądania Witryny, tak by mogła ona rozpoznać urządzenie, z którego następuje logowanie oraz by mogła umożliwić dostęp do niektórych funkcjonalności. BABYLISS wykorzystuje pliki cookie dotyczące doświadczenia i preferencji Użytkowników głównie po to, by móc zapewnić im spersonalizowane doświadczenie oraz poprawić jakość swoich usług. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce plików cookie.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KWESTIE DOTYCZĄCE POUFNOŚCI

Dane Użytkowników nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym spoza grupy CONAIR, w skład której wchodzi BABYLISS.

Dane osobowe podawane przez Użytkowników są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczania usług i produktów oczekiwanych przez Użytkowników. Wykorzystujemy je na przykład w celu przekazania informacji, o które zostaliśmy poproszeni.

Możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych, gdy – działając całkowicie w dobrej wierze – uznajemy, że jest to wymagane przez prawo lub postępowanie sądowe, albo w celu obrony naszych praw i interesów, jak również praw i interesów naszych członków, dostawców lub Użytkowników. Zastrzegamy sobie również prawo zgłaszania organom ścigania wszelkich działań, które w dobrej wierze uznamy za nielegalne. Możemy ujawniać niektóre dane osobowe, gdy w dobrej wierze sądzimy, że ich upublicznienie jest konieczne do przestrzegania przepisów prawa, przestrzegania lub stosowania naszych warunków użytkowania oraz innych porozumień, lub do ochrony naszych praw, naszej własności lub bezpieczeństwa, czy też praw bezpieczeństwa i własności osób trzecich.

W przypadku gdy dokonujemy jakichś operacji administracyjnych, takich jak np. fuzja, nabycie przez inną spółkę, sprzedaż części lub całości naszego majątku, dane osobowe naszych Użytkowników w większości przypadków są przekazywane równolegle z przekazaniem majątku. Użytkownicy będą powiadamiani o przekazywaniu ich danych osobowych na zasadach opisanych poniżej („Poprawki do niniejszej Polityki”).

4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego do realizacji poszczególnych celów, z racji których są one gromadzone, a w szczególności przez następujący czas:

- dane pochodzące z formularza kontaktowego oraz próśb o informację na temat produktów: 3 lata, licząc od ostatniego kontaktu z Użytkownikiem;

5. PRZESTRZEGANIE ZGODY UŻYTKOWNIKA

Niektóre przypadki przetwarzania danych osobowych mogą wymagać uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika. W takiej sytuacji pozyskujemy zgodę Użytkowników w sposób prosty, jasny i w formie twierdzącej. Zgoda nie może przybierać formy zaznaczonego wcześniej pola, ani zdania w formie przeczącej (np. Nie zgadzam się na zbieranie moich danych osobowych).

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie i bez konieczności podawania uzasadnienia. Niniejszym uściśla się, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania opartego na zgodzie, której udzielono przed jej wycofaniem.
W tym celu Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z naszą obsługą pod adresem BABYLISS SARL – 99, avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge – Francja (tel.: +33 (0)1 46 56 47 57) lub mailowo pod adresem: dataprivacy_fr@conair.com

Wniosek o wycofanie zgody zostanie uwzględniony w rozsądnym terminie, tj. najpóźniej w ciągu miesiąca, licząc od jego otrzymania.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż będziemy przechowywać wszelkie dane osobowe, które mogliśmy pozyskać aż do rzeczywistej realizacji wniosku o wycofanie zgody ze strony Użytkownika.


 Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane przez okres podany w niniejszej Polityce poufności.

6. LOKALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

Niektóre dane osobowe zbierane za pośrednictwem Witryny są przetwarzane przez podmioty świadczące usługi na terenie Francji, takie jak np. spółka AIS (hosting Witryny).

Usługodawca: AIS Développement
Świadczona usługa: hosting Witryny

Niektóre dane osobowe zbierane za pośrednictwem Witryny są przetwarzane przez usługodawców prowadzących działalność na terenie Stanów Zjednoczonych, np. spółkę MailChimp (zarządzanie newsletterami). Przekazanie danych osobowych jest obwarowane standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej w celu zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony danych osobowych.

Użytkownik może zwrócić się o dostęp do wynikających z nich zabezpieczeń, kontaktując się z nami mailowo pod następującym adresem: dataprivacy_fr@conair.com

 

Usługodawca

Świadczona usługa

Zabezpieczenie

Mailchimp

Zarządzanie newsletterami

Typowe klauzule umowne

 

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

W granicach zastrzeżonych przez przepisy wykonawcze dotyczące ochrony danych osobowych oraz po wykazaniu przez Użytkownika swojej tożsamości może on poprosić o dostęp do danych osobowych na jego temat, o zmianę lub ich usunięcie. W granicach ustalonych przez przepisy prawa ma on również prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, ograniczenia go oraz postanowienia o tym, co się stanie z jego danymi po jego śmierci, a ponadto prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz przenoszenia podanych przez niego danych osobowych.

Użytkownik może skorzystać ze swoich uprawnień, kontaktując się z naszą obsługą pod adresem: BABYLISS SARL – 99, avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge – Francja (tel.: +33 (0) 1 46 56 47 57) lub dataprivacy_fr@conair.com

 

8. BEZPIECZEŃSTWO ZBIERANYCH INFORMACJI

Zgodnie z Ustawą o informatyce i swobodach obywatelskich oraz RODO, a także uwzględniając stan wiedzy, kosztów wdrożenia oraz charakter, zasięg, kontekst i zastosowane cele przetwarzania, jak również zagrożenia praw i swobód Użytkowników oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia, BABYLISS i jego partnerzy stosują określone rozwiązania techniczne i organizacyjne, by zapewnić poziom bezpieczeństwa właściwy dla danego ryzyka i pozwalający zapobiec zniszczeniu, utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub dostępowi do danych osobowych Użytkownika.

Firma stara się chronić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i wykorzystuje w tym celu różne technologie i procedury. W ten oto sposób gromadzimy dane osobowe w obrębie zabezpieczonej struktury o ograniczonym dostępie.

9. OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

BaBylissPRO nie zbiera świadomie żadnych danych osobowych małoletnich w wieku poniżej 15 lat.

10. [FRANCUSKA] KRAJOWA KOMISJA INFORMATYKI I SWOBÓD OBYWATELSKICH (CNIL)

BABYLISS przypomina, że Użytkownik może skontaktować się z CNIL bezpośrednio na stronie internetowej https://www.cnil.fr/fr/agir lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

 

11. WYKORZYSTYWANIE TECHNOLOGII SYGNAŁÓW NAWIGACYJNYCH

BABYLISS może również wykorzystywać technologię sygnałów nawigacyjnych, zwanych również Web Beacons, jako narzędzia do zbierania dozwolonych danych podczas odwiedzin w naszej Witrynie, po to, by zobaczyć, w jaki sposób Użytkownicy uzyskują do niej dostęp oraz jak się po niej poruszają. Ta technologia może również być wykorzystywana do śledzenia odbioru stron HTML poprzez wiadomości mailowe. Dane są zbierane wyłącznie do celów marketingowych oraz badawczych.

12. POPRAWKI DO NINIEJSZEJ POLITYKI

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych może być aktualizowana. W takim przypadku zostanie zmieniona data ostatniej aktualizacji, która widnieje na początku dokumentu. W razie wprowadzenia w niniejszym dokumencie znaczących zmian, które mogłyby wpłynąć na sposób wykorzystywania danych osobowych Użytkowników, zostaną oni o tym fakcie poinformowani w widocznej wzmiance umieszczonej na stronie głównej naszej Witryny.

 

Kontakt
Kontakt
Wiadomość