Partner Club
Partner Club

Beleid ter bescherming van de persoonsgegevens

Datum laatste update: 20/11/2018

Wij nemen het beschermen van de privacy van klanten en bezoekers van de website van BaByliss heel serieus. In deze verklaring wordt beschreven hoe we momenteel omgaan op www.babylisspro.eu (de "site") met de bescherming van gegevens over u - uw persoonsgegevens - en met het respecteren van uw privacy.

BABYLISSPRO ("BaByliss") verplicht zich om uw persoonsgegevens te beschermen en respecteert de Europese verordening die in werking treedt op 25 mei 2018 ("GDPR").

Dit beleid ter bescherming van de gegevens ligt in de lijn van onze transparantie en eerlijkheid naar u toe.

U vindt hier alle informatie over de manier waarop BaByliss uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt voor het gebruik van de diensten op de site.

Contact

Voor alle vragen over uw persoonsgegevens en over wat wij ermee doen, kunt u contact met ons opnemen via het adres:

BABYLISS SARL
99, avenue Aristide Briand
92120 Montrouge,
France
Tél : +33 (0) 1 46 56 47 57 ou dataprivacy_nl@conair.com

Doelgerichtheid en gebruik van uw persoonsgegevens

We vragen u om persoonsgegevens wanneer u een product koopt, deelneemt aan een actie of promotie, om een dienst verzoekt, een enquête invult, een abonnement afsluit of wanneer u deelneemt aan een andere activiteit op onze site. De gegevens die we verplicht moeten verzamelen, worden u aangegeven als ze worden verzameld. Er wordt u dan ook aangegeven wat de gevolgen zijn als u deze gegevens niet door wilt geven. Voor onze activiteiten moeten we met name verzamelen: uw naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres, zodat we contact met u kunnen opnemen.

Wanneer u inlogt op onze site verzamelen we bovendien informatie over uw hardware of software, zoals uw IP-adressen, het type van uw browser, uw besturingssysteem, de pagina's die u bezoekt op onze site, uw favorieten, pagina's waarop u de site verlaat, en de data en tijden van uw bezoeken.

De gegevens die betrekking hebben op uw bezoeken zijn nodig voor het beheer van de site, en verschaffen met name algemene statistische informatie over het surfgedrag. De gegevens met betrekking tot de bezoeken zijn nooit gekoppeld aan uw persoonsgegevens, en we gebruiken deze niet zonder uw toestemming om u individueel te herkennen.

Er worden ook gegevens verzameld bij het surfen op de site, zodat deze uw apparaat herkent en u toegang geeft tot de functionaliteiten van de site. BaByliss gebruikt cookies om uw ervaring en uw voorkeuren te onthouden, met name voor een aangepaste gebruikerservaring en om onze dienstverlening te verbeteren. Voor meer informatie kunt u ons Cookie Policy inzien.

Ontvangers en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de Groep CONAIR waar BABYLISS deel van uitmaakt.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, dienen uitsluitend om u de diensten en producten te bieden die u van ons verwacht. We gebruiken ze bijvoorbeeld om u de inlichtingen door te geven die u ons vraagt, of om contact met u op te nemen over de producten en diensten die u gekocht heeft.

Het gebeurt soms dat we contracten afsluiten met andere bedrijven voor het ter beschikking stellen van diensten zoals het verpakken en het versturen van informatie, het beantwoorden van vragen van gebruikers, en het verwerken van transacties via creditcards. Wij verstrekken deze partners uitsluitend de gegevens die ze nodig hebben om deze diensten te kunnen verlenen. Ze mogen deze in geen geval gebruiken voor andere doeleinden, en we eisen van hen dat ze de voorwaarden van dit vertrouwelijkheidsbeleid stipt naleven.

We kunnen persoonsgegevens openbaar maken als we van mening zijn dat we er geheel te goeder trouw toe verplicht worden door de wet of een gerechtelijke procedure, of om onze rechten en belangen te verdedigen, alsook die van onze leden, leveranciers of gebruikers. Wij behouden ons ook het recht voor om de autoriteiten belast met de toepassing van de wet, alle activiteiten te signaleren die wij geheel te goeder trouw onwettig achten. Het is mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens openbaar maken wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de openbaarmaking nodig is om de wet na te leven; om onze gebruiksvoorwaarden en andere akkoorden te laten naleven of toepassen; of om onze rechten, ons eigendom of onze veiligheid, of die van een derde, te beschermen.

Als wij verwikkeld zouden zijn in een administratieve overgang, zoals een fusie, overname door een andere maatschappij, verkoop van een deel van of van al onze activa, worden de persoonsgegevens van onze gebruikers, in de meeste gevallen, doorgegeven met de overgedragen activa. De overdracht van uw persoonsgegevens zal u worden gemeld volgens onderstaande voorwaarden ("Amendementen bij deze verklaring").

Bewaringsduur van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door BaByliss niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld worden, en in het bijzonder gedurende de volgende periodes:

-gegevens met betrekking tot een bestelling van een product, van losse onderdelen of een verzoek aan de klantenservice: 5 jaar te rekenen vanaf de transactie;
- gegevens met betrekking tot het contactformulier of tot verzoek om informatie over de producten: 3 jaar te rekenen vanaf het laatste contact met u;
- gegevens meegedeeld bij een sollicitatie voor een baan bij BaByliss: 2 jaar te rekenen vanaf het laatste contact met de kandidaat voor de baan.

Naleving van uw toestemming

Voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens kan het nodig zijn om vooraf uw toestemming te krijgen. In dat geval vragen wij uw toestemming op een eenvoudige, duidelijke en vaststaande manier. De toestemming kan niet in de vorm zijn van een vooraf aangekruist vakje of van een negatief gestelde vraag (bijvoorbeeld: ik weiger dat mijn gegevens verzameld worden).

Conform de GDPR heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, op ieder ogenblik en zonder verantwoording, in te trekken. We preciseren dat intrekking van de toestemming de geldigheid van de verwerking gebaseerd op de eerder gegeven toestemming niet in het gedrang brengt.
Om uw toestemming in te trekken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze diensten, op het adres: BABYLISS SARL - 99, avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge – France (Tél : +33 (0)1 46 56 47 57) Ou par email à dataprivacy_nl@conair.com

Uw verzoek tot intrekking van de toestemming wordt binnen een redelijke termijn in aanmerking genomen, en uiterlijk binnen een maand vanaf de ontvangst van uw verzoek.

Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat wij de persoonsgegevens die wij verzameld zouden kunnen hebben, bewaren tot de intrekking van uw toestemming effectief wordt. De aldus verzamelde gegevens zullen bewaard worden gedurende de volledig bewaringsperiode die in dit beleid wordt aangeduid.

De lokalisatie van uw persoonsgegevens

Bepaalde persoonsgegevens die worden verzameld via de site, worden verwerkt door dienstverleners die gevestigd zijn op het grondgebied van de Verenigde Staten, zoals de maatschappij DEMANDWARE (hosting van de site), de maatschappij IBM -SILVERPOP (beheer van nieuwsbrieven).

Deze dienstverleners leven allemaal het EU-VS-programma "Privacy Shield" na. Dit EU-VS-privacyschild, beter bekend onder de naam "Privacy Shield" is een automatisch certificeringsmechanisme voor ondernemingen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Het wordt erkend door de Europese Commissie en biedt een adequaat beveiligingsniveau voor persoonsgegevens die overgedragen worden van een Europese entiteit naar ondernemingen in de Verenigde Staten. Dit Privacy Shield wordt dan ook geacht juridische garanties te bieden voor dergelijke overdrachten van gegevens.

Dienstverlener : AIS Développement
Uitgevoerde dienst : Hosting van de site

Uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens

Binnen de grenzen en het voorbehoud gemaakt door de voorschriften inzake bescherming van de persoonsgegevens, en nadat uw identiteit is bewezen, heeft u het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en om deze aan te passen of te verwijderen. Binnen de door de wet opgelegde grenzen heeft u eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking, om deze te beperken, om te beslissen over wat er na uw overlijden gebeurt met uw gegevens, om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken, en over het recht op de overdraagbaarheid van de verstrekte persoonsgegevens.

U kunt gebruikmaken van deze rechten door contact op te nemen met onze diensten via het adres: BABYLISS SARL - 99, avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge – France (Tél : +33 (0) 1 46 56 47 57) ou dataprivacy_nl@conair.com

Wanneer u vraagt om onze reclamecampagnes niet langer te ontvangen, blijft u wel de mails krijgen die van belang voor u zijn, en met name de bevestigingen van bestellingen, de wettelijke kennisgevingen en de berichten die belangrijk zijn voor het gebruik van de diensten die u bij ons gekocht heeft.

Veiligheid van de verzamelde informatie

Overeenkomstig de Franse wet Informatica en Vrijheid en de GDPR, en rekening houdend met de staat van de kennis, de kosten voor de uitvoering en de aard, de draagwijdte, de context en de doeleinden van de uitgevoerde verwerkingen, en met de risico's voor uw rechten en vrijheden en de aannemelijkheid ervan, nemen BaByliss en zijn partners passende technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan het risico. Deze maatregelen voorkomen met name de vernietiging, het verlies, de aantasting, de ongeoorloofde verspreiding of de toegang tot uw persoonsgegevens.

Wij verplichten ons ertoe de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen, en we gebruiken diverse technologieën en procedures om de bescherming ervan te verzekeren. Zo worden de persoonsgegevens opgeslagen op een apparaat met beperkte toegang, en gevoelige informatie die ons wordt doorgestuurd via e-commerce (zoals creditcardnummers) wordt versleuteld voor transmissie met behulp van het SSL-protocol (Socket Layer). De SSL-versleuteling is ontworpen om de informatie onleesbaar te maken voor iedereen behalve voor onszelf.

Bescherming van de privacy van kinderen

BABYLISS verzamelt niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen onder de 15 jaar.

De nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheden (CNIL)

BABYLISS heeft de door de Franse wet op de gegevensbescherming opgelegde voorafgaande formaliteiten met de CNIL vervuld: verklaring nr. 1088045 van 14/03/2005.

BABYLISS herinnert u eraan dat u rechtstreeks contact kunt opnemen met de CNIL op de website https://www.cnil.fr/fr/agir of per post op het volgende adres: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Gebruik van technologie van onzichtbare GIF's

We kunnen ook gebruikmaken van de technologie van transparante GiF's, ook wel webtags genoemd, of actie-indicators als middel om goedgekeurde gegevens te verzamelen over bezoeken aan onze site, om te zien hoe gebruikers er toegang toe krijgen en erop surfen. Deze technologie kan ook dienen om de ontvangst van HTML-pagina's via e-mailberichten te volgen. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld om gebruikt te worden in onze marketing- en zoekoperaties.

Amendementen bij deze verklaring

Dit beleid ter bescherming van de persoonsgegevens kan regelmatig worden bijgewerkt. Wanneer het wordt bijgewerkt, wordt de datum van de laatste update die vermeld staat aan het begin van de verklaring, dienovereenkomstig aangepast. Bij belangrijke wijzigingen aan deze verklaring die invloed zouden kunnen hebben op ons gebruik van uw persoonsgegevens, brengen we de gebruikers hiervan op de hoogte door een goed zichtbare aankondiging op de homepage van onze site.

Contact
Contact
Bericht